ALLMÄNNA LEVERANS-
BESTÄMMELSER.

1. GODKÄNNANDE AV ORDER

Följande leveransbestämmelser tillämpas på all försäljning av DKT ”Säljaren”, så vida inte annat skriftligen godkänts av Säljaren. Utöver bestämmelserna ska NL 09 gälla i tillämpliga delar.

2. Ändring eller annullering av order

Annullering eller ändring av order från köparens sida kan endast ske efter skriftligt godkännande.

3. Bindande avtal

Ingen beställning utgör bindande avtal med mindre att Säljaren skriftligen bekräftat ordern eller levererat varorna i fråga.

4. Pris

Såvida inte pris avtalats skriftligen mellan parterna sker leverans i enlighet med Säljarens gällande prislista vid tidpunkten för leveransen. Senast utkomna prislista ersätter automatiskt tidigare.

5. Betalning

Såvida inte annat skriftligen avtalats är samtliga priser netto kontant. Kredit lämnas efter prövning i det enskilda fallet.
Vid försenad betalning har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt ränte-lagen på obetalt belopp. Ut över detta har Säljaren rätt att vägra yttrligare leveranser tills full betalning har skett.

6. Äganderätten till produkterna-äganderättsförbehåll

Äganderätten till sålda produkter övergår till köparen först sedan Säljaren erhållit full betalning. Säljaren har således rätt att återta godset vid utebliven betalning. Allt i den omfattning det är tillåtet i köparens hemvistland.

7. Leverans

Om inte annat skriftligen avtalats i det enskilda fallet levereras godset fritt vår lager. Faran för godset övergår på Köparen vid leveransen. Artiklar som ej finns i lager vid leverans tillfället, resnoteras och levereras fraktfritt snarast möjligt. Säljaren är dock inte ansvarig för förlust p.g.a försenad eller utebliven leverans. INCOTERMS gäller.

8.Frakter, mm

Vid leverans under visst av Säljaren fastställt minimivärde debiteras frakt och faktureringsavgift enligt av Säljaren för tidpunkten gällande taxor. Köparen erinras om att transport sker på dennes risk. Försäkring ombesörjes endast efter skriftlig anmodan och på Köparens bekostnad.

9. Reklamation av leverans

Anmärkning vid felaktig leverans skall meddelas till oss skriftligen inom åtta (8) dagar. Eventuella transportskador skall Köparen anmäla direkt till transportföretaget. Säljaren har rätt att avslå varje anspråk p.g.a bristande leverans, såvida inte Köparen underrättar Säljaren i enlighet med vad i föregående stycke sägs.

10. Returer

Vid retur p.g.a. reklamation måste alltid anges på följesedeln varför retur skett och vilken faktura returen hänför sig till. Fel på produkten skall beskrivas så att den kan åtgärdas utan dröjsmål. Uppfylls ej ovan angivna villkor returneras varorna utan åtgärd till avsändaren, alternativt med full debitering. Returer eller byten utan föregående godkännande eller returer som belagts med mottagarfrakt eller andra avgifter vägras och returneras på avsändarens bekostnad. Har köparen skadat originalemballaget, t.ex. genom egna noteringar, märkningar etc, eller saknas emballaget, debiteras 20% av varans värde vid kreditering eller byte. Inköpsfaktura till den returnerade varan skall alltid bifogas. Returer eller service belagd med avgifter returneras.

11. Garantier mm

Säljaren garanterar att produkterna överensstämmer med säljarens specifikationer, angivna i Säljarens broschyrer eller med vad som särskilt överenskommit med Köparen skriftligen.
Alla andra garantier och villkor med avseende på kvalitet eller funktion är uteslutna. Överensstämmer inte produkten med denna garanti skall Säljaren efter eget val antingen ersätta felaktigt gods med felfritt sådant eller utfärda en kreditnota. Säljarens ansvar är begränsat till fel angivna i AL-95. Om inget annat anges gäller två veckors garanti för uppackningsfel. Underlåter köparen att reklamera inom de tidsgränser som anges ovan, har Köparen förlorat sin rätt till garantin.

12. Produktansvar

Säljaren ansvarar för personskador endast om det visar sig att skadan orsakats genom grov oaktsamhet från Säljarens sida.
Säljaren ansvarar ej för skador på någon egendom som inträffar vare sig under eller efter den tid då Köparen har godset i besittning. Säljaren har vidare inget ansvar för skador på produkter som tillverkas eller säljs av Köparen. Säljaren ansvarar inte för utebliven vinst eller följdskada. Skulle Säljaren omfattas av produktansvar gentemot tredje man, skall Köparen hålla Säljaren skadeslös i den omfattning som Säljarens ansvar begränsats i enlighet med detta avtal. Säljaren ansvarar inte för inkomstbortfall, följdskador eller andra skador såvida inte förlusten eller skadan beror på grov oaktsamhet från Säljarens sida.

13. Force Majeure

Säljaren skall ha rätt att annullera order eller senarelägga leveranser eller reducera kvantitet som skall levereras om leveransen omöjliggörs eller ur säljarens synpunkt blir i oskälig mån oekonomisk p.g.a. omständigheter utanför Säljarens kontroll såsom strejker, lockouter, olyckor, krig, eldsvådor, krig mm.

14. Tillämpad Lag

Varje avtal mellan säljare och Köpare skall anges ingånget i enlighet med Svensk Lag som skall tillämpas därpå.

 

Försäljningsvillkor.

Priser

Alla priser netto exklusive moms priserna gäller tillsvidare. Och vi förbehåller oss rätten att ändra priset utan särskild avisering. Priser anges i st exklusive moms.

Lagervaror

Vid eventuell restnotering av lagervaror skickas restordern fraktfritt. Restorder med ett värde understigande 200:- restnoteras inte.

Frakter

Ordervärde överstigande 5000:- /netto levereras fraktfritt, Med undantaget för kabeltrummor på 500m och däröver där frakt alltid debiteras.

Garantier

Garantitiden är 2 år på allt materiel med undantag för kabel (10år)

Senast uppdaterad 23 juni 2020.